Archiwum kategorii: konkursy

Marszałkowski Budżet Obywatelski

Śląskie jest Ci bliskie? Masz pomysł, jak sprawić by było jeszcze piękniejsze, bardziej przyjazne i takie, jakiego oczekują mieszkańcy? Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego daje możliwość zrealizowania pomysłów i planów, które wpłyną na rozwój regionu.

Już za dwa tygodnie będzie można składać propozycje zadań w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Zgodnie z harmonogramem I edycji, propozycje zadań można zgłaszać od 1 do 26 lipca br., a osobami uprawnionymi do składania wniosków są wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego. Zadania mogą mieć charakter wojewódzki (wówczas powinny służyć rozwojowi całego województwa) lub podregionalny (wówczas ich wpływ powinien dotyczyć minimum dwóch powiatów z danego podregionu).

Co trzeba będzie podać we wniosku?

Formularz będzie trzeba wypełnić w generatorze wniosków, dostępnym na stronie bo.slaskie.pl (w zakładce Zgłoś zadanie). Aplikacja będzie dostępna od 1 do 26 lipca. Za jego pośrednictwem mieszkaniec będzie wypełniał pola z najważniejszymi informacjami o zgłaszanym zadaniu, a następnie wygeneruje plik, który po wydrukowaniu i złożeniu podpisów powinien dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (pocztą tradycyjną, osobiście lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej). Decydująca będzie data wpływu wniosku. Obowiązkowym załącznikiem jest lista poparcia, która będzie zawierała odpowiednio 50 podpisów – dla zadania podregionalnego, lub 100 podpisów mieszkańców województwa śląskiego – dla zadania wojewódzkiego. Zbierający podpisy powinni zapoznać się z zaleceniami, jak bezpiecznie zbierać podpisy na liście poparcia.

Zakres podawanych w generatorze informacji, jest zgodny z przyjętymi przez Zarząd wzorami dokumentów stosowanych przy zgłaszaniu i weryfikacji zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

W formularzu zgłaszania zadania koniecznym będzie podanie następujących informacji: dane zgłaszającego (imię, nazwisko, miejscowość, rok  urodzenia, telefon, e-mail), podstawowe informacje o zadaniu (tytuł, zasięg zadania, dominujący typ zadania, lokalizacja). W przypadku zadań infrastrukturalnych lub inwestycyjnych oraz gdy wnioskodawca wskaże konkretną lokalizację – koniecznym będzie dołączenie opinii władającego terenem. Każdy wniosek musi zawierać skrócony opis (może podlegać publikacji na stronie bo.slaskie.pl) oraz uzasadnienie, w którym powinno być opisane szczegółowo na czym ma polegać zadanie, kto ma być jego odbiorcą, z jakich etapów powinno się składać.

Zgłaszający zadanie będzie musiał przygotować informacje o szacowanych kosztach (rodzaj i wielkość) oraz ewentualnych kosztach utrzymania. Koszty te muszą być określonej wysokości:

– zadania wojewódzkie – minimum 100 000,00 zł i maksimum 50% puli (czyli: 1 250 000,00 zł),

– zadania podregionalne – minimum 50 000,00 zł i maksimum 50% w danej puli.

Należy pamiętać, że zadanie musi być możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym.

We wniosku – w opisie lub uzasadnieniu – nie należy wskazywać podmiotu, który powinien je zrealizować. Zadania wybrane w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim, po wpisaniu ich do budżetu, staną się zadaniami własnymi Województwa (zadań nie będą realizować wnioskodawcy).

Więcej szczegółów na: https://bo.slaskie.pl/

Głosujmy na Miasto Katowice w konkursie Zdrowy Samorząd

Miasto Katowice we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach bierze udział  w konkursie ” Zdrowy samorząd” poprzez zgłoszenie projektu pn.: ” Od przedszkola do seniora”, który promuje zdrowy i aktywny styl życia dla każdej grupy wiekowej: przedszkolaków, osób dorosłych, młodych mam oraz seniorów  – zachęcamy do zagłosowania na Ten projekt.

Poniżej link, na którym można głosować  oraz  wniosek:

http://www.portalsamorzadowy.pl/serwis/konkurszdrowysamorzad/nominacje/miasto-katowice,103779.html#gallery

Konkurs plastyczny dla Dzieci „W mojej Dzielnicy…”

Organizatorem IV edycji Konkursu plastycznego „W mojej Dzielnicy…” (zwanego dalej Konkursem) jest Związek Górnośląski – realizator projektu „Moja Dzielnica nie jest mi obojętna!” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017.

Głównym celem Konkursu jest zainteresowanie młodych mieszkańców Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec tematyką dzielnicy jako miejsca, które ich otacza. Celem konkursu jest także zachęcenie dzieci do podejmowania działalności artystycznej w zakresie sztuk plastycznych.

Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce dotyczącej Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec. Praca powinna posiadać tytuł, spełniać wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie

ZOBACZ KONIECZNIE Konkurs plastyczny FIO Piotrowice-Ochojec

Dopuszczalna technika wykonania prac to: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, komiks. Nie będą uwzględniane prace w innym formacie.

Dopuszczalny format prac konkursowych to:A5, A4, A3.

Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz szkół miejskich zlokalizowanych na terenie Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec.

Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową.

Praca konkursowa może być wykonana tylko przez jednego autora. Prace zespołowe nie będą oceniane.

Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
a. Igrupa – autorzy uczęszczający do przedszkoli
b. IIgrupa – autorzy uczęszczający do klas I-IIIszkoły podstawowej

Zgłoszone do Konkursu prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Dla każdej kategoriiKomisja przyzna nagrody:
a. 1 nagrodę Istopnia o wartości do 200 zł,
b. 1 nagrodę IIstopnia o wartości do 150 zł,
c. 1 nagrodę IIIstopnia o wartości do 50 zł.

Termin nadsyłania prac upływa 10 sierpnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 20 sierpnia 2017 r.

„Z dziejów mojej Dzielnicy” KONKURS NA ARTYKUŁ PRASOWY

Organizatorem IV edycji Konkursu „Z dziejów mojej Dzielnicy” jest Związek Górnośląski – realizator projektu „Moja Dzielnica nie jest mi obojętna!” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017.

Głównym celem Konkursu jest zainteresowanie mieszkańców Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec tematyką dzielnicy jako miejsca, które ich otacza. Celem konkursu jest także zachęcenie mieszkańców Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec do podejmowania działalności publicystyczno-dziennikarskiej.

Zadaniem uczestnika jest napisanie artykułu prasowego lub dłuższej formy publicystycznej o tematyce dotyczącej Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec, zwłaszcza jej historii dawnej, nowszej lub najnowszej.

Praca powinna posiadać tytuł, spełniać wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, a jej format powinien być zgody z pkt. 12 nin. Regulaminu.

Konkurs Z dziejów FIO Piotrowice-Ochojec
Konkurs adresowany jest do mieszkańców Katowic zamieszkujących na terenie Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec, którzy najpóźniej w dniu 10 sierpnia 2017 roku ukończą 16.rok życia.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

Praca konkursowa może być wykonana tylko przez jednego autora. Prace zespołowe nie będą oceniane.

Uczestnicy przesyłają prace do konkursu na adres mailowy: biuro@zg.org.pl w temacie wiadomości wpisując: Konkurs „Z dziejów mojejDzielnicy” – JPnr 19.

W Konkursie Komisja przyzna nagrody:

a. 1 nagrodę Istopnia o wartości do 200 zł,
b. 1 nagrodę IIstopnia o wartości do 150 zł,
c. 1 nagrodę IIIstopnia o wartości do 50 zł.

„Moja Dzielnica” Konkurs fotograficzny

Organizatorem IV edycji Konkursu fotograficznego „Moja Dzielnica” (zwanego dalej Konkursem) jest Związek Górnośląski – realizator projektu „Moja Dzielnica nie jest mi obojętna!” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017.

Głównym celem Konkursu jest zainteresowanie mieszkańców Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec tematyką dzielnicy jako miejsca, które ich otacza. Celem konkursu jest także zachęcenie mieszkańców Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec do podejmowania działalności artystycznej w zakresie sztuki fotograficznej.

Zadaniem uczestnika jest wykonanie zdjęcia (w wersji cyfrowej) o tematyce dotyczącej Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec.

Zdjęcie powinno posiadać tytuł i spełniać wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie. Konkurs fotograficzny FIO Piotrowice-Ochojec

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Katowic zamieszkujących na terenie Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec, którzy najpóźniej w dniu 10 sierpnia 2017 roku ukończą 16.rok życia.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

W konkursie będą uwzględniane tylko te prace, które spełniają wymagania zawarte w regulaminie.

W Konkursie Komisja przyzna nagrody:

a. 1 nagrodę I stopnia o wartości do 200 zł,
b. 1 nagrodę II stopnia o wartości do 150 zł,
c. 1 nagrodę IV stopnia o wartości do 50 zł.

Uczestnicy przesyłają prace do konkursu na adres mailowy: biuro@zg.org.pl w temacie wiadomości wpisując: Konkurs fotograficzny – JPnr 19.

SZCZEGÓŁY TUTAJ Konkurs fotograficzny FIO Piotrowice-Ochojec