Archiwum kategorii: konkursy

„Dzielnica,w której chciałbym mieszkać” IV edycja Konkursu na grafikę komputerową

Organizatorem IV edycji Konkursu na grafikę komputerową  dla młodzieży w wieku około gimnazjalnym „Dzielnica, w której chciałbym mieszkać” jest Związek Górnośląski – realizator projektu „Moja Dzielnica nie jest mi obojętna!” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017.

Głównym celem Konkursu jest zainteresowanie młodych mieszkańców Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec tematyką dzielnicy jako miejsca, które ich otacza, a także jego przyszłością i możliwości rozwoju. Celem konkursu jest także zachęcenie młodzieży do podejmowania działalności artystycznej w zakresie sztuk plastycznych oraz umożliwienie im swobodnej ekspresji artystycznej z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

Zadaniem uczestnika jest wykonanie grafiki komputerowej o tematyce dotyczącej przyszłości Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec.

Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową.

Praca konkursowa może być wykonana tylko przez jednego autora. Prace zespołowe nie będą oceniane.

W konkursie będą uwzględniane tylko te prace, które spełniają wymagania zawarte  w regulaminie. Regulamin Konkursu :

Konkurs na grafikę FIO Piotrowice-Ochojec

Uczestnicy składają prace do konkursu na nośniku cyfrowym (płyta CD, płyta DVD lub nośnik typu pendrive)

Prace należy w terminie do 10 sierpnia br. dostarczyć osobiście na adres Organizatora w godzinach pracy Biura zamieszczonych na stronie www.zg.org.pl lub drogą pocztową na podany w nin. Regulaminie adres. Poprzez dostarczenie pracy w terminie rozumie się jej otrzymanie przez Organizatora w terminie do 10 sierpnia br.

Zgłoszone do Konkursu prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

W Konkursie Komisja przyzna nagrody:
a. 1 nagrodę I stopnia o wartości do 200 zł,
b. 1 nagrodę II stopnia o wartości do 150 zł,
c. 1 nagrodę III stopnia o wartości do 50 zł.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 20 sierpnia 2017 r.