inicjatywa lokalna

Inicjatywa Lokalna 2023 – sięgnij po milion

Inicjatywa lokalna to  forma współpracy Miasta Katowice z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności naszego Miasta. Współpraca w tej formie rozpoczęła się w 2013 roku.

Informujemy, że od 1 października  rusza nabór wniosków o inicjatywę lokalną. Końcowy termin naboru wniosków upływa 15 listopada i podobnie jak w ubiegłym roku będzie to jedyny nabór na składanie inicjatyw lokalnych planowanych do realizacji na 2023 rok.

BROSZURA INFORMACYJNA o INICJATYWIE LOKALNEJ: broszura inicjatywa lokalna.pdf

WZÓR WNIOSKU O INICJATYWĘ LOKALNĄ

zal nr 1 – wzór wniosku o Inicjatywę Lokalną.doc

zal nr 1 – wzór wniosku o Inicjatywę Lokalną pdf a.pdf

Ogólne informacje o inicjatywie lokalnej można uzyskać telefonicznie: 32 2593-118 lub mailowo: inicjatywalokalna@katowice.eu

Wykaz osób udzielających informacji nt. wniosków o inicjatywę lokalną  na 2023 r.:

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Katowice w zależności od wydziału odpowiedzialnego za współrealizację inicjatywy lokalnej:

1. WYDZIAŁ KULTURY – Martyna Uchto tel. (32)2593 – 705 e-mail: martyna.uchto@katowice.eu

2. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ – Agnieszka Tabaka – Sowa tel. (32) 2593-118 e-mail: agnieszka.tabaka-sowa@katowice.eu

3. WYDZIAŁ BUDYNKÓW I DRÓG – Aleksandra Zaguła tel. (32) 25 93 401 e-mail: aleksandra.zagula@katowice.eu

4. WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA – Wanda Moryson tel. (32) 2593 – 814 e-mail: wanda.moryson@katowice.eu

5. WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU – Mateusz Gawenda tel. 32 705 41 84 e-mail: mateusz.gawenda@katowice.eu –

                                                            Klaudia Gymza Referat Sportu tel. 32 2593 720 e-mail: klaudia.gymza@katowice.eu

6. WYDZIAŁ PROMOCJI – Magdalena Czekajska tel. 32 2593-853 e-mail: magdalena.czekajska@katowice.eu 

7. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – Joanna Pruchniewska tel. 32 7054-619 e-mail: joanna.pruchniewska@katowice.eu

Jednym z kryteriów oceny ofert jest opinia Rady Jednostki Pomocniczej – wykaz działających RJP dostęny jest w Biuletynie Informacji Publicznej 

Jakich zadań mogą dotyczyć wnioski o realizację zadania publicznego Miasta Katowice w zakresie inicjatywy lokalnej:

1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
2. działalności charytatywnej,
3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6. promocji i organizacji wolontariatu,
7. edukacji, oświaty i wychowania,
8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki,
9. ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej,
10. porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Kto może wystąpić z wnioskiem:

1. mieszkańcy miasta Katowice bezpośrednio,
2. mieszkańcy miasta Katowice za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta Katowice.

Kiedy składać wnioski:

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Katowice w terminie od 1.X do 15.XI roku poprzedzającego rok budżetowy, z terminem realizacji od 1 stycznia do końca roku budżetowego

Jak złożyć wniosek:

– w Punkcie podawczym – Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, lub

– za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, lub

– poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej), opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem  potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *