Archiwa tagu: featured

Inauguracja Rady Dzielnicy: Piotrowice i Ochojec 2021-2025

W dniu 17 października odbyły się wybory do RJP nr 19 Piotrowice i Ochojec

W dniu 04 listopada odbyła się pierwsza w tej kadencji sesja Rady dzielnicy prowadzona przez pana Przewodniczącego Rady Miasta Pana Macieja  Biskupskiego

Na sesji odbyły się wybory władz Rady Dzielnicy 19 Piotrowice Ochojec

Przewodniczący Rady – Andrzej Dawidowski
Wiceprzewodniczący Rady – Adam Pieczyński
Przewodnicząca Zarządu – Dorota Ostrowicz, tel. 507 020 970, e-mail: d.ostrowicz@wp.pl
Wiceprzewodniczący ZarząduBogumił Chmiel  złożył rezygnacje w dniu 8 listopada
Sekretarz Zarządu  – Sabina Pućka-Wyciślik,

Skład Rady na kadencje 2021-2025 alfabetycznie

1.CHMIEL  BOGUMIŁ
2.CIOSEK CZESŁAW
3.DAWIDOWSKI  ANDRZEJ
4.FRĄSZCZAK  KATARZYNA
5.KALINKA  ROMAN
6.KWIECIŃSKI  SEBASTIAN
7.LEJMAN-GĄSKA  ADAM
8.LIMAŃSKA  KRYSTYNA
9.MYSZOR  ANNA
10.OSTROWICZ  DOROTA
11.PACZYŃSKI  MIROSŁAW
12.PAWLAK  ALEKSANDER
13.PETERKO  ALEKSANDER
14.PIECZYŃSKI  ADAM
15.PUĆKA-WYCIŚLIK SABINA
16.REWAKOWICZ-WDOWIAK  EWA
17.SKRABURSKA  RÓŻA
18.SKRZYP  MARCIN
19.SKWAREK MAGDALENA
20.URBANEK PIOTR
21.WIKTORCZYK  MARIA

20211104_171651

Zgłoś swoje inicjatywy

W ramach działań obywatelskich KAŻDY możemy realizować w swojej dzielnicy pomysły zarówno kulturalne, społeczne jak i inwestycyjno – remontowe.

Służą temu następujące inicjatywy:

INICJATYWA LOKALNA  ZOBACZ

BUDŻET OBYWATELSKI ZOBACZ

można też zgłaszać swoje pomysły, inicjatywy i wnioski podczas SPOTKAŃ Z RADNYMI  ZOBACZ

lub przesłać wniosek za pomocą  formularza na tej stronie ZOBACZ

Pamiętaj to TWOJA DZIELNICA i masz WPŁYW na to co się tutaj dzieje

ZACZNIJMY OD PODSTAW

W styczniu tego roku rozpoczęła się kolejna czteroletnia kadencja Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19 działającej na terenie Ochojca i Piotrowic. Pewny jestem, że gdybym wyszedł na ulicę i zapytał przechodniów, co wiedzą o Radzie Jednostki Pomocniczej, najpierw otworzyliby szeroko usta, a potem ze zdziwieniem zapytali, o co mi chodzi.

W tegorocznych wyborach do RJP wzięło udział zaledwie 4,42% uprawnionych do głosowania. To najniższa frekwencja o jakiej słyszałem odnośnie wyborów. Zakładając, że na kandydatów głosowali przede wszystkim zamieszkujący tu członkowie ich rodzin, przyjaciele i znajomi, to zainteresowanych wyborami mieszkańców dzielnicy było jeszcze mniej.

Co jest tego przyczyną? Wydaje mi się, że niedostateczna informacja. We współczesnym świecie głównie czerpiemy z przekazu telewizyjnego i internetowego. Inne środki przekazu odgrywają raczej funkcję marginalną. Starym, sprawdzonym, niezawodnym „informatorem” jest poczta pantoflowa, ale ta w przypadku RJP nie ma zastosowania.

Nie ma co dalej rozwodzić się nad brakiem informacji o Radzie, trzeba raczej powiedzieć o niej kilka słów, by mieszkańcy mogli skorzystać z faktu jej istnienia.

Rada Jednostki Pomocniczej jest podstawowym organem samorządowym, ściśle współpracującym z Radą Miasta. „Celem działania Jednostki jest tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w rozpatrywaniu istotnych spraw związanych z bieżącymi problemami Jednostki”.

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

1) wybór i odwoływanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady,                            

2) wybór i odwoływanie przewodniczącego i członków Zarządu,
3) uchwalanie programów działania Jednostki,
4) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania zadań przekazanych przez organy miasta,
5) powoływanie stałych i doraźnych zespołów Rady wraz z określeniem ich składu i zakresu działania,
6) udział w przeprowadzaniu konsultacji z mieszkańcami Jednostki na zasadach określonych uchwałami Rady Miasta Katowice,
7) występowanie do organów miasta w sprawach wniosków mieszkańców Jednostki, w zakresie jej działania, dotyczących spraw o charakterze publicznym,
8) inicjowanie i organizowanie obchodów okolicznościowych związanych z miejscami pamięci narodowej,
9) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i uroczystości środowiskowych,
10) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz porządku publicznego we współpracy z Policją i Strażą Miejską,
11) występowanie do Rady Miasta Katowice z wnioskami o podjęcie inicjatyw uchwałodawczych w sprawach dotyczących Jednostki,
12)składanie propozycji do projektu budżetu miasta,
13) wnioskowanie w sprawach miasta dotyczących obszaru Jednostki, w szczególności:
a) projektowanych i realizowanych inwestycji oraz remontów,
b) planu zagospodarowania przestrzennego,
c) godzin funkcjonowania lokali użytkowych oraz lokalizacji zakładów i obiektów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia,
d) przebiegu tras linii komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków,
e) nazewnictwa ulic i placów publicznych,
f) funkcjonowania miejskich instytucji kultury, placówek oświatowych i obiektów rekreacyjno-sportowych,

Jeśli chodzi o współdziałanie z mieszkańcami to:

  1. Członkowie Rady i Zarządu organizują swoje dyżury. Miejsce i terminy dyżurów podawane są do wiadomości mieszkańców Jednostki.
  2. Sprawy dotyczące działania organów Jednostki oraz sprawy o charakterze publicznym wniesione w czasie dyżurów rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Rady.
  3. W dyżurach mogą brać udział radni Rady Miasta Katowice z okręgu wyborczego Jednostki.

Powyższy tekst to fragment Statutu Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19, z którym każdy zainteresowany może się zapoznać w całości w siedzibie Rady – MDK Południe przy ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 136, albo na facebooku.

W wyniku wyborów w obecnej Radzie jest wielu nowych radnych, jak na razie pełnych energii, pomysłów i ochoty do pracy. Mam nadzieję, że ten zapał nie minie i „zarazi” innych. Liczę też na to, że uda się rozpropagować istnienie Rady i włączyć do wspólnego działania mieszkańców Piotrowic i Ochojca. Są już pierwsze pomysły dotyczące imprez integracyjnych. To bardzo ważne przedsięwzięcie. Blokowiska nie sprzyjają nawiązywaniu bliższych relacji interpersonalnych, w efekcie czego żyjemy obok siebie nie znając się, co z czasem może prowadzić do alienacji środowiskowej i w konsekwencji społecznej znieczulicy, z którą coraz częściej możemy się spotkać. Tę tendencję trzeba koniecznie odwrócić. Ale to nie jedyny cel Rady Jednostki Pomocniczej. Powołano cztery zespoły, które opracowują  już swoje cele i zadania: inicjatyw społecznych, inwestycji i remontów, inicjatyw kulturalnych, inicjatyw lokalnych i budżetu obywatelskiego. Radni opracowują plany nie tylko na ten rok. Aby nie zapeszyć, chwilowo ich nie ujawnię. Zapoznam z nimi Szanownych Czytelników, gdy zostaną zatwierdzone i przyjęte do realizacji.

Kto z Państwa jest ciekawy szczegółów, tego, w imieniu wszystkich radnych, zapraszam na posiedzenia Rady, które odbędą się w następujących terminach: 13.06.2017r., 12.09.2017r., 14.11.2017r. zawsze o godz. 18-ej. Uczestnicząc w posiedzeniach będą Państwo mieli bezpośredni kontakt z radnymi oraz dokładne informacje o przebiegu prac Rady Jednostki Pomocniczej.

Zapraszam także na rozmowy z radnymi podczas ich dyżurów w dniach: 08.05.2017r., 05.06.2017r., 03.07.2017r. Dyżury odbywają się w  1-szy poniedziałek  m-ca  w MDK – godz.18.00 – 19.00 oraz w V LO – godz.17.00 – 18.00. (Dalsze dyżury zostaną ustalone w terminie późniejszym). Jest to świetna okazja do wskazania na istniejące problemy, przekazania swoich refleksji, jak również sugestii do dalszych działań, a jeśli będzie taka potrzeba, skrytykowania popełnionych błędów. Chodzi bowiem o to, żeby starania radnych były konstruktywne, przynoszące korzyści mieszkańcom, a nie pozorowane, nikomu niepotrzebne.

Wspólne działania nie tylko integrują mieszkańców, ale przyczyniają się także do tego, że czujemy się bardziej związani z miejscem, w którym mieszkamy, że staje się ono nam bliższe.

Rada Jednostki Pomocniczej Nr 19 swoją pracą chce przyczynić się do tego, by nasza dzielnica była przyjazna jej mieszkańcom. W tym celu bardzo pożądana jest współpraca z mieszkańcami, aby poznać bliżej ich potrzeby i oczekiwania. W związku z tym zachęcamy mieszkańców Piotrowic i Ochojca do bezpośredniego, aktywnego kontaktu z Radą Jednostki Pomocniczej Nr 19.

 

Zbigniew Kucz