Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Terminy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polska Grupa Górnicza S.A. KWK „Murcki-Staszic”, część obejmująca tereny dzielnicy Piotrowice – Ochojec oraz północno – zachodnie tereny dzielnicy Kostuchna

 1. ogłoszenie w prasie: 23 września 2022 r.
 2. wyłożenie w dniach od 30 września 2022r. do 28 października 2022r:
  1. w siedzibie Rady Dzielnicy nr 19 Piotrowice – Ochojec przy ul. gen. Jankego 136 w Katowicach (budynek Miejskiego Domu Kultury Południe – filia Piotrowice) w dniach: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 października 2022r. w godzinach od 1330 do 1730
 3. dyskusja publiczna w dniu 19 października 2022 r.
 4. termin składania uwag do 18 listopada 2022 r.
 5. rozstrzygnięcie uwag – 9 grudnia 2022 r.

plan zagospodarowania

Posiedzenie Rady 14 WRZESIEŃ 2022

Na podstawie par. 8, punkt 1, podpunkt 1 Statutu, zwołuję posiedzenie Rady Dzielnicy Nr 19 Piotrowice-Ochojec w dniu 14 września 2022 roku o godzinie 18.30 w siedzibie Rady – Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia Nr 1 PIOTROWICE, ulica gen Jankego 136. – z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Powołanie sekretarza.
 3. Przywitanie gości
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie wygaszenia mandatu śp. Róży Skraburskiej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady pani Grażyny Kupczak
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy o działaniach w okresie między posiedzeniami.
 8. Sprawozdanie Przewodniczących Stałych Zespołów Rady z działalności między posiedzeniami
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem
 10. Przedstawienie interpelacji Radnego RM Katowice Dawida Kamińskiego w sprawie wprowadzenia strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h na ulicy Tyskiej. Dyskusja. Podjęcie uchwały formułującej stanowisko Rady w tej sprawie
 11. Przedstawienie interpelacji Radnego RM Katowice Adama Lejmana-Gąski w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Barcelońskiej poprzez wyniesienie skrzyżowania ul Barcelońskiej i Grottgera. Dyskusja. Podjęcie uchwały formułującej stanowisko Rady w tej sprawie
 12. Przedstawienie pisma Wydziału Kształtowania Środowiska UM Katowice w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Przerwy-Tetmajera w związku z utrudnieniami odbioru odpadów komunalnych przy posesjach od nr 36 do 50. Dyskusja. Podjęcie uchwały formułującej stanowisko Rady w tej sprawie
 13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie poparcia prośby mieszkańców o posadowienie biletomatu przy szpitalu w Ochojcu. Dyskusja. Podjęcie uchwały formułującej stanowisko Rady w tej sprawie
 14. Przyjęcie protokołu z XI posiedzenia Rady (protokół został przesłany
  e-mailem).
 15. Komunikaty, sprawy wniesione i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

Andrzej Dawidowski