CHCESZ DZIAŁAĆ? SIĘGNIJ PO MILION!

INICJATYWA LOKALNA NA 2021 ROK

1 października br. rusza nabór wniosków na inicjatywy lokalne planowane na 2021 rok, który potrwa do 15 listopada (warunkowo do 16.11.2020).

Jakich zadań mogą dotyczyć wnioski o realizację zadania publicznego Miasta Katowice w zakresie inicjatywy lokalnej:

 1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
  2. działalności charytatywnej,
  3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  6. promocji i organizacji wolontariatu,
  7. edukacji, oświaty i wychowania,
  8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki,
  9. ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej,
  10. porządku i bezpieczeństwa publicznego.

U W A G A

 MIESZKAŃCY CHCĄCY SKORZYSTAĆ Z POPARCIA RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ NR 19

(DODATKOWE 10 PUNKTÓW)

Posiedzenia RJP nr 19 odbędą się:

– 21.10.2020 o godzinie 18.00

oraz

– 12.11.2020 o godzinie 18.00

na których będą opiniowane wnioski do Inicjatywy Lokalnej.

Gotowe wnioski proszę przesłać na adres b.chmiel@onet.pl najpóźniej do 19 października i 10 listopada 2020 roku, w celu przygotowania uchwał.

Ogólne informacje: 785 218 455

Bogumił Chmiel

Przewodniczący Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 19